Chills

Chills #10 (1996)
Magazine / British Fantasy Society